ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น JAPANESE

สำหรับ

  1. ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

  2. สนทนาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และในชีวิตประจำวัน

  3. สอบวัดระดับ N5  N4  N3  N2  N1

  4เพื่อศึกษาต่อ ท่องเที่ยว ทำงาน ธุรกิจ

แบ่งระดับภาษาญี่ปุ่น ดังนี้
    หลักสูตรนี้เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับต่างๆ โดยมีการจัดทดสอบเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนตามระดับความรู้  ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบ้าน แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนความรู้อย่างสม่ำเสมอทุกบทเรียน ก่อนจบในแต่ละระดับจะมีการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เรียน สามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ระดับชั้นเรียนและความรู้ภาษาญี่ปุ่น

Basic (ระดับชั้นต้น)
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : Minna no Nihongo เล่ม 1-2 และ Storykanji เล่ม 1

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ

ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์และคันจิ

- สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่ายๆในชีวิตประจำวัน  
- บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่นอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของสถานที่ 
- พูดขอร้องขออนุญาตบอกกฎระเบียบข้อห้ามอย่างง่ายๆ
- แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น

N5

คำศัพท์     1,060 คำ
คันจิ        120 ตัว


Intermediate (
ระดับชั้นกลาง)
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : Minna no Nihongo เล่ม 3-4 และ Storykanji เล่ม 2

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ

ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์และคันจิ

- แสดงความคิดเห็นหรืออธิบายอย่างมีเหตุผลตามสถานการณ์ต่างๆ
- แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองถ่ายทอดข้อมูล
- เรื่องราวที่รับรู้มาให้ผู้อื่นได้อย่างละเอียดขึ้นพูดให้คำแนะนำ
- รู้จักการใช้ภาษาสุภาพ

N4

คำศัพท์     2,000 คำ
คันจิ        300 ตัว

  

Pre – Advance (ระดับเตรียมชั้นสูง)
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : ChukyuKyuu e Ikou หรือ ChukyuKyuu wo manabou 56 และ Kanji เล่ม 3-4

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ

ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์และคันจิ

- เข้าใจในภาษาญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นทั้งภาษาพูดและเขียน
- สามารถเลือกใช้สำนวนคำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
- สร้างรูปประโยคที่ยาวขึ้นได้อย่างสละสลวย 

N3

คำศัพท์     3,160 คำ
คันจิ        400 ตัว

 

Advance (ระดับสูง)
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : ChukyuKyuu wo manabou 82 และ Kanji4 หรือ Kanjimaster

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ

ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์และคันจิ

- อ่านจับใจความบทความขนาดยาวได้  สามารถสนทนา อ่าน
- เขียนเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถตีความ
- ถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้  

N2

คำศัพท์     6,000 คำ
คันจิ        1,000 ตัว


Advance Plus (
ระดับสูงพิเศษ)
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : Chukyuu koki และ Kanjimaster

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ

ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์และคันจิ

- สามารถทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูล  ทำรายงานและนำเสนองานในเชิงธุรกิจได้  

N1

 

หนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับปรับปรุง

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.066662