teachmeinter.com

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล (อายุ 5-6 ปี )

    Teach Me มีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เสมือน เจ้าของภาษา ซึ่งทางโรงเรียนของเราได้ออกแบบ หลักสูตรพิเศษเพื่อนักเรียนคนไทย อายุระหว่าง 4-6 ปี โปรแกรมนี้จะช่วยเสริมทักษะของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษในระดับ ที่นักเรียนจะ สามารถผ่านการทดสอบ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนระบบอังกฤษได้ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนต่างๆ หรือโรงเรียน นานาชาติชั้นนำทั่วไป เด็กในวัยนี้เราจะเน้น ทักษะการฟัง,การพูด ,การอ่าน, การเขียน, และการฟังและการพูดถือเป็นหัวใจ ของโปรแกรมของเรา

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
    1. การเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทยและ เจ้าของภาษาที่ได้รับการฝึกฝนจากประเทศอังกฤษและอเมริกา ผ่านบทเรียนและกิจกรรมตลอดทั้งโปรแกรม
    2. เพิ่มเติมทักษะทางด้านการพูด การฟัง โดยฝึกออกเสียง และการฟังสำเนียงที่ถูกต้อง และเสริมทางด้านไวยากรณ์
    3. เรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มเล็ก จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน จากครูผู้สอนที่มีคุณภาพ
    4. มีการสอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนาน ได้ความรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น การแสดง , cooking class, English on Tour เป็นต้น
    5. นอกจากนี้ การพัฒนาด้านภาษาของนักเรียนจะได้รับการสนับสนุน และเพิ่มพูนนอกเหนือจากในชั้นเรียน โดยนักเรียนจะได้ เข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรพิเศษ ซึ่งทางสถาบันได้จัดไว้ให้อีกด้วย

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้เรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา


หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถมศึกษา (สำหรับน้องอายุ 7-12 ปี )

    ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา ตั้งแต่อายุ 7-12 ปี หลักสูตรนี้ Teach Me ได้จัดทำขึ้นโดยจะเน้นการเรียนการ สอน ไปในเชิงการเรียนรู้พื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่จะเน้นเรื่องคำศัพท์เบื้องต้นเป็นพิเศษ เพราะโดยธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาจะเริ่มจากคำศัพท์เป็นคำๆ แล้วค่อยเป็นประโยคทีหลัง ซึ่งคล้ายการการเรียนรู้ของ เด็กๆ ในชีวิตจริง การฝึกฝนการฟังและพูดไปกับเพลงประกอบและเรื่องเล่าในทุกๆ วิดีโอ จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนการออกเสียง คำศัพท์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเรียนเสียงคำพูด หรือการพูดออกเสียงผ่านกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ รวมถึง กิจกรรมที่ต้องใช้ตรรกะและกระบวนการทางความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในห้องเรียนได้ อย่างเพลิดเพลินและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

    หลักสูตรของเราจะส่งเสริมเด็กๆ ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ, การอยู่ในสังคม และเรื่องของอารมณ์ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต เช่น ความคิดสร้างสรรค์, ความเป็นผู้นำ และการคิด วิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้สื่อหลากหลายประเภท ช่วยให้เด็กๆ ซึมซับทักษะที่จำเป็นในชีวิตไปใช้ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

    ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่า ทุกก้าวของการเรียนรู้ ทุกบทเรียนที่เด็กๆ จะได้รับนั้นเหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัย เด็กๆ จะได้ เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมสนุกสนานหลากหลาย ที่จะช่วยยก ระดับความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อยอดความรู้ในอนาคต

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
    1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
    2. ฝึกการพูดออกเสียงจากคำใหม่ๆ
    3. กระตุ้นให้เด็กๆ มั่นใจในการพูดสื่อสาร จากกิจกรรมการฟังและการอัดเสียง
    4. เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและสะกดคำได้อย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ
    5. เสริมสร้างจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์
    6. เพิ่มสภาวะความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้เรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา


หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถมศึกษา (สำหรับน้องอายุ 7-12 ปี )

    ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา ตั้งแต่อายุ 7-12 ปี หลักสูตรนี้ Teach Me ได้จัดทำขึ้นโดยจะเน้นการเรียนการ สอน ไปในเชิงการเรียนรู้พื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่จะเน้นเรื่องคำศัพท์เบื้องต้นเป็นพิเศษ เพราะโดยธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาจะเริ่มจากคำศัพท์เป็นคำๆ แล้วค่อยเป็นประโยคทีหลัง ซึ่งคล้ายการการเรียนรู้ของ เด็กๆ ในชีวิตจริง การฝึกฝนการฟังและพูดไปกับเพลงประกอบและเรื่องเล่าในทุกๆ วิดีโอ จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนการออกเสียง คำศัพท์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเรียนเสียงคำพูด หรือการพูดออกเสียงผ่านกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ รวมถึง กิจกรรมที่ต้องใช้ตรรกะและกระบวนการทางความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในห้องเรียนได้ อย่างเพลิดเพลินและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

    หลักสูตรของเราจะส่งเสริมเด็กๆ ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ, การอยู่ในสังคม และเรื่องของอารมณ์ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต เช่น ความคิดสร้างสรรค์, ความเป็นผู้นำ และการคิด วิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้สื่อหลากหลายประเภท ช่วยให้เด็กๆ ซึมซับทักษะที่จำเป็นในชีวิตไปใช้ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

    ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่า ทุกก้าวของการเรียนรู้ ทุกบทเรียนที่เด็กๆ จะได้รับนั้นเหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัย เด็กๆ จะได้ เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมสนุกสนานหลากหลาย ที่จะช่วยยก ระดับความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อยอดความรู้ในอนาคต

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
    1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
    2. ฝึกการพูดออกเสียงจากคำใหม่ๆ
    3. กระตุ้นให้เด็กๆ มั่นใจในการพูดสื่อสาร จากกิจกรรมการฟังและการอัดเสียง
    4. เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและสะกดคำได้อย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ
    5. เสริมสร้างจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์
    6. เพิ่มสภาวะความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้เรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา


หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล (สำหรับน้องอายุ 13-18 ปี )

    สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ ในชีวิตประจำวัน การสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนหรือสอบเพื่อเรียนต่อ (ONET, GAT) และปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

    หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างความมั่นใจ ใน ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนหรือในชีวิตประจำวัน ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริงและตรง กับความสนใจ

    เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในห้องเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจ และเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตัวเองอีกด้วย เราจะเน้นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วย คำแนะนำและความเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด ฝึกฝนทุกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมนำ ไปใช้ได้จริง อีกทั้งเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
    1. พัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร ให้สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

    2. เรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้การฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาให้เป็นเรื่องง่าย
    3. เสริมสร้างทักษะการเขียนให้ถูกต้อง เช่น การเขียนรายงาน หรือ การเขียนเรียงความ (essay)

    4. ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกหลัก จากสภาวะแวดล้อมทางภาษาที่คัดสรรมาเพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ
    5. เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น พร้อมสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่หลากหลาย
    6. ทบทวนไวยากรณ์ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อได้คะแนนสูงในการทดสอบ อื่นๆ เพื่อเตรียมสอบ TOEFL iBT, IELTS และ TOEIC


เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวสำหรับเด็ก


    ถ้าหากผู้ปกครองต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่บุตรหลานของท่านตั้งแต่เริ่มต้น การเรียนแบบตัวต่อตัวจะมีประโยชน์มาก เพราะจะทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาที่เร็วขึ้นกว่าการเรียนเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งมีการฝึกฝนแบบตัวต่อตัวทำให้ภาษาของเด็กๆก้าวหน้าได้ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการดูแลของอาจารย์ก็จะจำเพราะเจาะจงแค่ตัวเด็กเพียงคนเดียว ทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที

    เราต้องการปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ ทุกคน พร้อมสนับสนุนทุกทักษะสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานทาง ด้านภาษา เพื่อการเริ่มต้นที่มั่นคงต่อการเรียนในระดับชั้นประถมต่อไป