teachmeinter.com

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
    Teach Me ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อีกทั้งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ ไวยากรณ์ แกรมม่า และการพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้น จนสามารถนำใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

    สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาไม่แน่น เราจะมีการปรับพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นให้ก่อน หรือจะเป็นกลุ่มที่ภาษาอังกฤษระดับ กลางถึงขั้นสูง ซึ่งเราก็จะมีการทดสอบวัดระดับฟรี ที่แม่นยำ ให้กับผู้เรียนแต่ละท่านก่อนเริ่มมีการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้เรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน


    หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง การสอนจะเน้นให้นักเรียน ได้ฝึกฝนการเขียนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำ และแก้ไข การเขียนที่ดีไม่ใช่แค่เขียนถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ อ่านแล้วลื่นไหล น่าติดตาม รวมไปถึงการใช้ ประโยคที่กระชับ มีความสละสลวย สามารถถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มี การใช้คำศัพท์และสำนวนที่ ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารในการเขียน (Collocation)
    หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เริ่มตั้ง แต่หลัก การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง องค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ อย่างง่ายจนกระทั่งถึง การเขียนชั้นสูงที่ต้องการความสละสลวยในการใช้ภาษาอังกฤษ คำที่ควรใช้ คำที่ไม่ควรใช้ในงานเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อ การศึกษาและเพื่อการทำงาน

    การสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียนในรูป แบบที่หลากหลายทั้ง การเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดย มีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำและแก้ไข การเขียนที่ดีไม่ใช่แค่เขียนถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มี ความน่าสนใจ อ่านแล้วลื่นไหล น่าติดตาม รวมไปถึงการใช้ประโยคที่กระชับ มีความสละสลวย สามารถถ่ายทอดความคิดจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน ไปจนถึงการฝึกเขียนอีเมล์ รายงาน และเรียงความภาษาอังกฤษที่หลากหลายรูปแบบ มีการใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร เพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านงานเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรการเขียน สมารถแบ่งได้เป็น 2 หลักสูตร คือ
1. การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

    เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมสอบ เข้าในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญา ในหลักสูตรนานาชาติ (International Program) , ผู้ที่เตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ , เตรียมสอบ TOEFL, เตรียมสอบ TOEIC, เตรียมสอบ IELTS, หรือผู้ที่ต้องการสร้างความ มั่นใจในทักษะ

    การเขียนในเชิงวิชาการ (Writing for Academic) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการ เช่น บทความ ,วิทยานิพนธ์ และ รายงานทางวิชาการ เข้าใจหลักการเขียน / โครงสร้างพารากราฟ / บทความ ชนิดของการ เขียนประเภทต่างๆ ดังนี้ การเขียนบรรยาย, การเขียนอธิบาย, การเขียนเชื่อมโยงเหตุและผล , การเขียนเชิงขั้นตอน, การเขียน เปรียบเทียบ, การเขียนให้ความหมาย , การเขียนแสดงความเห็น และ การเขียนสรุปใจความ

2. การเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)

    สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือคนที่ทำงานในธุรกิจ / การค้า ที่ต้องใช้การเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ (Correspond in English) เป็น หลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะด้าน การเขียนเชิงธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ, เขียนอีเมล์ , รายงานธุรกิจ และ จดหมายข่าว


คอร์สเรียนแกรมม่า
    Grammar เป็นระบบของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษบาง คนบอกว่าไวยากรณ์เป็น “กฎ” ของภาษาอังกฤษ การศึกษากฎเกณฑ์ ของภาษาอังกฤษ คือ เสียง คำศัพท์ ประโยค รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ เช่น การเขียนเรียงความ การประสมคำและการตีความนั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะโครงสร้างไวยากรณ์ ถือว่าเป็นพื้นฐานอันดับแรกที่ผู้ใช้หรือผู้เรียนภาษา ทุกคนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครบางคน แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเรียนรู้มัน อยู่ที่เราจะ ยอมรับที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือไม่เท่านั้นเอง

คอร์สเรียน GRAMMAR จึงเป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างไวยากรณ์ที่สำคัญ เพื่อปูพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องทั้ง การพูด การอ่าน และการเขียน หากเข้าใจถ่องแท้จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ การเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะเป็น เตรียมสอบ TOEFL, เตรียมสอบ TOEIC, เตรียมสอบ IELTS และการสอบอื่นๆ เกือบทุกประเภท

ดังนั้นคุณจึงมันใจได้เลยว่า เมื่อเรียนคอร์สแกรมม่านี้จบแล้วจะมั่นใจกับการพัฒนาทักษะอื่นๆ มากขึ้นอีกหลายเท่า เช่น การ เขียนประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป การเขียนจดหมาย เป็นต้น


 คอร์สเรียนเตรียมสอบ TOEFL
    คอร์สเรียน TOEFL เพื่อการสอบประเมินทักษะและความสามารถทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ, อบรม ดูงาน หรือทำงานในต่างประเทศ นักเรียนต้องการที่จะเข้าศึกษาในขั้นปริญญาตรี โท และเอก ในสถาบันการศึกษาของ สหรัฐฯ (US) เป็นต้น

    คอร์สเรียนของเราจะเน้นสอนเกี่ยวกับคำศัพท์, กลยุทธ์ในการอ่าน, Discourse Cues หากผู้เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แน่น ทางสถาบันจะต้องให้ผู้เรียนปรับพื้นเรื่องของ Grammar + Structure ก่อน เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ในการพิชิตคะแนนสอบ การเขียนที่ดี ย่อมทำให้ผู้เรียนสามารถ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ดีไปด้วย เราจะสอนให้คุณอ่านบท ความที่เป็นประโยชน์ สามารถช่วยในการตอบคำถามคณะกรรมการได้

    นอกจากนั้นคุณยังจะสามารถเข้าใจคำศัพท์ Communities – Listening, Reading, Speaking, Writing, Skill Focus พร้อมบริบท มากมาย เสริมเทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning เทคนิคการอ่านเร็วที่สำคัญและมีประโยชน์ เทคนิคการอ่านเร็ว ด้วยบริบท โดยไม่ต้องรู้คำแปล
    โดยในคอร์สเรียน TOEFL จะมีตัวอย่างข้อสอบในที่จัดทำขึ้น เพื่อติวเข้มเป็นพิเศษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ นอกจากนี้ยังแนะนำกลยุทธ์ และเทคนิคในการทำ ข้อสอบ TOEFL ที่จะช่วยคุณสอบได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น คอร์สเรียนเตรียมสอบ TOEFL นี้ยังได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทันกับข้อสอบ TOEFL ล่าสุดทุกๆปี


คอร์สเรียนเตรียมสอบ IELTS
    คอร์สเตรียมสอบ IELTS ของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS อาจารย์ ทุกท่านผ่านการรับรองมาตรฐานการสอนในระดับสากล และมีประสบการณ์หลากหลายในการสอน IELTS เพื่อสอบ IELTS โดยเฉพาะ
    ด้วยหลักสูตรคุณภาพและวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่าง เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญ และการฝึกฝนทำข้อสอบที่อัพเดตเป็น ปัจจุบัน สอนสดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ตรงในการสอน IELTS นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะ สามารถพัฒนา ทักษะทั้ง 4 ด้านได้ตรงกับมาตรฐานที่ผู้ออกข้อสอบต้องการ เริ่มต้นจากการเรียนรู้ทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการทำ ข้อสอบ IELTS ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ เพื่อให้ได้คะแนน ที่ดีที่สุด

IELTS คืออะไร
    IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น เพื่อการทำงาน หรือสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือการ ฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลก
การสอบ IELTS แบ่งเป็น 4 ส่วน
การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือแบบ Academic และแบบ General Training

    – การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

    – การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ


คอร์สเรียนเตรียมสอบ TOEIC
TOEIC เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ที่เน้นเทคนิคขั้นเทพ ตะลุยโจทย์ Step by Step เพื่อให้ผู้เรียนได้คะแนนตามที่ คาดหวังไว้ แบบเตรียมสอบของเราจะช่วยให้คุณสามารถทำคะแนนสอบได้สูงขึ้น ด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการสอนโทอิค โดยเฉพาะ บวกกับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้ “Planet English” ประสบความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตร TOEIC แบบเข้มข้น เน้นทักษะการอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) รวมทั้งในส่วนของไวยากรณ์ (Grammar) โดยในส่วนของการฟังจะเน้นเทคนิค เพื่อพัฒนาทักษะการฟังให้ดีขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในส่วนของการอ่านมีการเพิ่ม เทคนิคการอ่าน และพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์อังกฤษ (Grammar) ที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC เท่านั้น นักเรียนสามารถ อ่านและเข้าใจ เนื้อเรื่องได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์โจทย์ไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ

ทางสถาบันเน้นการทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำข้อสอบในแต่ละส่วนให้ดีขึ้น เตรียมความพร้อม และปูพื้นฐาน ด้านไวยากรณ์อังกฤษเพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษใหม่ก่อนที่จะเริ่มเรียนคอร์ส TOEIC แบบเข้มข้น ผู้เรียนจะมีความ มั่นใจมากขึ้น และพร้อมพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ให้ได้ 700+ ในเวลาจำกัด


ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
    ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นตัวเลือกด้านภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจทุกรูปแบบทั่วโลก องค์กร/บริษัทหลายแห่ง คาดหวังว่า บุคลกรของพวกเขาจะสามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน ใน ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมั่นใจ เมื่อต้องติดต่อกับลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานอื่น ในหลายๆ ระดับ และหลายๆ สถานการณ์การการทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจใช้เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยตรง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา ที่จำเป็นใน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้เรียนจะได้ฝึกการนำเสนอ การพูดในที่ประชุม การเจรจาต่อรอง ข้อตกลง และการอธิบายและแก้ต่างมุมมองของตน โดยทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและคำศัพท์ทางวิทยาการ จะมี การนำข่าวล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจมาสอนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อต่างๆ เช่น โลกาภิวัฒน์ การจัดจ้างบุคคลภายนอก อินเทอร์เน็ต การสร้างตราสินค้า และกระบวนการธุรกิจนานาชาติ เป็นต้น


 เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ใหญ่
    ถ้าหากผู้เรียนต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น การเรียนแบบตัวต่อตัวจะมีประโยชน์มาก เพราะจะทำให้ผู้เรียนมี พัฒนาที่เร็วขึ้นมากกว่าการเรียนเป็นแบบกลุ่ม พร้อมทั้งมีการฝึกฝนแบบตัวต่อตัวทำให้ภาษาของผู้เรียนมีพัฒนาทางด้านภาษา อังกฤษที่ดีได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการดูแลของอาจารย์ก็จะจำเป็นเพราะเจาะจงแค่ตัวเพียงคนเดียว จึงสามารถเรียนรู้ได้อย่าง เต็มที
    คอร์สเรียนภาษาแบบตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาไปใช้งานเร่งด่วน หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการ เรียนภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำ ภาษาอังกฤษไปใช้งานได้ทันที โดยการเรียนภาษาแบบส่วนตัว สามารถเลือกเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์ของผู้เรียน อาทิเช่น เลือกจากหลักสูตรกลุ่มที่เปิดสอน ตามตารางเรียนแบบกลุ่ม เช่น General Conversation, Grammar, Business English, Writing, TOEFL, IELTS, TOEIC เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เรียนยังสามารถที่จัดวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง