teachmeinter.com

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

 Teach Me เป็นสถาบันสอนภาษาครบวงจร สำหรับทุกวัย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เราได้รวบรวมทีมงานคณาจารย์
เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่สอง ให้กับคนไทยวัยทำงานด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกที่นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครอบคลุมทุกด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย

    แนวการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนที่ทันสมัย สอดแทรกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย บรรยากาศการเรียนอันอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เรียนจึงมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้สถาบันของเรา แตกต่างไม่เหมือนใคร

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร มีดังนี้
    • Private Course (เรียนแบบส่วนตัว)
    • In House Training (จัดอบรมแบบเป็นกลุ่มที่บริษัท)
    • Workshop (สัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ มีหลักสูตรครึ่งวัน เต็มวัน หรือ 2 วัน)
    • Full-Time Instructor (จัดอาจารย์ไปประจำที่บริษัท)
    • English Camps for Adults (แคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่)
    • E Learning (เรียนออนไลน์)

Teach Me English Method

    Teach Me English Method คือแนวการสอนรูปแบบผสมผสาน โดยจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝน
ในรูปแบบต่างๆ ที่เราเรียกว่า “Activities base Learning” เช่น การสร้างบทบาทสมมติ จำลองสถานการณ์ การนำเสนองาน การแสดงผลงาน แสดงความคิดเห็น หรือการเรียนผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เรียนจะมีโอกาสสนทนาได้มากขึ้นและดียิ่งขึ้นพร้อมได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ควบคู่กับโครงสร้างไวยกรณ์ที่ถูกต้องด้วย

    ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ของเรา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบันตลอด ดังนั้นแนวการสอนของเราจึงแตกต่าง ไม่เหมือนใคร และทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมาโดยตลอด


หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

    ขอต้อนรับสู่ Teach Me เราให้บริการจัดอบรมหรือจัดสัมมาภาษาอังกฤษธุรกิจทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening)การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ตลอดจนการออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้อง (Pronunciation) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของการสื่อสารอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
Teach Me มีทีมงานอาจารย์ผู้สอนเจ้าของภาษาที่เป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรมพร้อมทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐาน
อาทิ Cambridge Certificate, TESOL Certificate ,TEFL Certificate (Teaching English as a Foreign Language)
คือใบรับรองคุณภาพการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และต้องเข้ารับการทดสอบการสอนที่สถาบันก่อนจึงจะสามารถเริ่ม
ทำการสอนได้ อาจารย์ผู้สอนของเราทุกคนต้องผ่านการทดสอบและประเมินผลการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพ
การสอนในระดับสูงและให้นักเรียนของเราเรียนได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

    นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการของเรายังสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร
อาทิเช่น

    • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)
    • หลักสูตรการนำเสนองานภาษาอังกฤษ (English for Presentations)
    • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร (Business English Communication)
    • หลักสูตรการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (Report)
    • หลักสูตรการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ (Effective Email Writing)
    • หลักสูตรการเจรจาต่อรอง (Successful Negotiations)
    • หลักสูตรการประชุมภาษาอังกฤษ (English for Meetings)
    • หลักสูตรการบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นต้น

    จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานของท่านจะได้รับประสิทธิผลสูงสุดจากการเรียนรู้ในทุกๆหลักสูตร เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน TOEIC (Test of English for International Communication) อีกด้วย

    ด้วยด้วยราคาที่สมเหตุสมผล บวกกับระบบติดตามผลและประเมินผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้หลายองค์กรชั้นนำใน
เมืองไทยให้ความไว้วางใจในบริการของเราเสมอมา…