teachmeinter.com

ภาษาฝรั่งเศส

สำหรับ
  1. ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
  2. สนทนาภาษาฝรั่งเศสทั่วไป และใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. เพื่อศึกษาต่อ ทำงาน ท่องเที่ยว ธุรกิจ

แบ่งระดับภาษาฝรั่งเศส ดังนี้

ระดับต้น

    หลักการอ่านออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกอ่าน, ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกหัด, ศัพท์และสำนวนสำหรับผู้เริ่มเรียน, เรียนและฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น, เรียนและฝึกการเขียนประโยคอย่างง่าย และเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น

ระดับกลาง

    ทบทวนไวยากรณ์ระดับต้น และเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกหัด,ศัพท์และสำนวนระดับกลาง,  เรียนฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศส, เรียน-ฝึกการเขียนประโยคที่หลากหลาย, ฝึกการอ่านบทความ และเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศส

ระดับสูง 
    สรุปหลักไวยากรณ์ครบถ้วนตรงประเด็น อย่างเข้มข้น, ศัพท์-สำนวน, เรียนฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศส, เรียนฝึกเขียนบทความภาษาฝรั่งเศส, ฝึกการอ่านบทความขั้นสูง และเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศส

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนภาษาฝรั่งเศส และ ยังมีแบบอื่นๆ อีกมากมาย