teachmeinter.com

ภาษาจีน

สำหรับ

  1. ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาจีนกลาง
  2. สนทนาภาษาจีนทั่วไป และใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. ติวสอบ  SHK
  4. เพื่อศึกษาต่อ ทำงาน ท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจ

แบ่งระดับหลักสูตร ดังนี้

  หลักสูตรเด็ก-ขั้นพื้นฐาน

Basic Mandarin for Kids…………. หลักสูตรเด็ก ขั้นพื้นฐาน

(มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 200  คำ)


    เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากระบบพินอิน(เครื่องหมายกำกับการออกเสียง)ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา 
    เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีนอย่างสนุกสนาน เรียนรู้รูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีน และสามารถพูดคุยเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ได้

หลักสูตรเด็ก ขั้นกลาง
(มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 300  คำ )
         เรียนรู้รูปประโยคสำคัญของภาษาจีนและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจะยกระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน จนสามารถใช้ภาษาจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้เยอะพอสมควร 

หลักสูตรเด็ก ขั้นสูง
(มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 360  คำ)
        เรียนรู้รูปประโยคสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน และเมื่อจำนวนคำศัพท์เพิ่มจำนวนมากขึ้นความรู้ทางภาษาก็จะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง และขยายวงกว้างไปอีกขั้นหนึ่ง ความสามารถในการใช้ภาษาจะพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน และจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรผู้ใหญ่
(มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 450  คำ)

         เรียนรู้ระบบพินอิน(เครื่องหมายกำกับการออกเสียง) ทั้งหมด ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีน เรียนรู้รูประโยคพื้นฐานของภาษาจีน และสามารถพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนและการทำงานได้เยอะพอสมควร 

ภาษาจีนขั้นกลาง  หลักสูตรผู้ใหญ่
(มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 630  คำ )

        เรียนรู้รูปประโยคสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจะยกระดับสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณนำความรู้ภาษาจีนไปใช้งานอย่างได้ผล 

ภาษาจีนขั้นสูง หลักสูตรผู้ใหญ่
(มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ1,050 คำ )

         เป็นหลักสูตรพัฒนาการใช้ภาษาให้เกิดความชำนาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเริ่มเรียนรู้ภาษาเขียนของภาษาจีนจะทำให้ความรู้ทางภาษาของคุณลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง และขยายวงกว้างไปอีกขั้นหนึ่งอย่างชัดเจน จนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในการทำธุรกิจกับคนจีนได้ 

ภาษาจีนขั้นประยุกต์ หลักสูตรผู้ใหญ่
(มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 1,250  คำ)

        ยกระดับมาตรฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลให้สูงขึ้นอย่างครบถ้วน สามารถเข้าใจ
ภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง และใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี